I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu dla Partnerów Handlowych CREATON Polska udostępnionego pod adresem https://logowanie.creaton.pl/ (zwanej dalej: Stroną) oraz udostępnianych za jego pośrednictwem materiałów związanych z markami poszczególnych produktów CREATON.
 2. Właścicielem i Administratorem Strony i Portalu dla Partnerów Handlowych jest CREATON Polska sp. z o.o. z siedziba w Olkuszu przy ul. Wspólnej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000114321, NIP 8522097221,  REGON: 811145245 (zwana dalej: CREATON).
 3. Dystrybutor w myśl niniejszego Regulaminu jest to przedsiębiorca stale współpracujący z CREATON w zakresie zakupu od CREATON towarów będących w aktualnej ofercie sprzedaży CREATON.
 4. Portal dla Partnerów Handlowych CREATON Polska (zwany dalej: Portalem) wraz z wszelkimi umieszczonymi w nim informacjami oraz udostępnionymi plikami, grafikami, materiałami marketingowymi i znakami towarowymi do pobrania, jest udostępniany wyłącznie po zalogowaniu się, podmiotom stale i aktywnie współpracującym z CREATON w dystrybucji danej marki towarów, które posiadają założoną Kartę Klienta potwierdzającą stałą współpracę z CREATON oraz które otrzymały dane dostępowe do Portalu, i które zobowiązały się do korzystania z Portalu zgodnie z niniejszym Regulaminem (zwani dalej: Użytkownikami).
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności Strony, obowiązującymi przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, CREATON będzie uprawniony do zablokowania możliwości korzystania przez niego z udostępnionych funkcjonalności Strony i Portalu oraz podjęcia działań prawnych mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody.

II. Informacje ogólne i techniczne

 1. Przeznaczeniem Portalu jest udostępnianie stałym kontrahentom CREATON za pośrednictwem sieci Internet informacji na temat produktów sprzedawanych przez CREATON, informacji i materiałów handlowych oraz technicznych o danych markach produktów, jak również umożliwienie do pobierania udostępnionych przez CREATON na Stronie plików, grafik, materiałów oraz znaków towarowych przez Użytkowników w celu informowania ich klientów o dystrybucji produktów nabywanych od CREATON.
 2. CREATON zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania ze Strony i Portalu:
 • MS Internet Explorer – wersja IE9, IE10, IE11 i wyższe,
 • Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome.
 1. W ramach Strony używane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystanie z pełnej funkcjonalności Strony i Portalu wymaga włączenia w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script oraz obsługi plików cookies.
 2. Strona przeznaczona jest do korzystania na urządzeniach typu komputer PC, laptop, tablet posiadających minimalną rozdzielczość ekranu 640×480 pikseli.
 3. Stosowanie innego oprogramowania lub urządzeń niż opisane w ust. 2-4 może powodować brak dostępu lub ograniczony dostęp do pełnej funkcjonalności Strony i Portalu.

III. Dostęp i rejestracja do Portalu

 1. Udzielenie dostępu Dystrybutorowi do Portalu zależy od wyłącznej decyzji CREATON i będzie ono uzależnione od pozytywnej weryfikacji przez CREATON stanu współpracy z danym Dystrybutorem oraz potwierdzeniem zawarcia przez Dystrybutora z CREATON stałej umowy o współpracy poprzez podpisanie tzw. Karty Klienta.
 2. W celu uzyskania dostępu do Portalu, Dystrybutor otrzyma od CREATON link do formularza Rejestracji na adres email Dystrybutora podany w Karcie Klienta.
 3. Rejestracja i korzystanie z Portalu jest dobrowolne.
 4. Po otrzymaniu linku do formularza Rejestracji, Dystrybutor w celu przeprowadzenia procesu rejestracji proszony jest o podanie swojej Nazwy użytkownika (tj. numeru Klienta nadanego mu w ramach Karty Klienta) oraz adresu email, jaki podał w Karcie Klienta, a także potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem użytkowania Portalu i akceptacją jego treści, potwierdzając tym samym przyjęcie do stosowania zasad korzystania z Portalu.
 5. Formularz Rejestracji zostaje przesłany do CREATON, który weryfikuje poprawność danych Dystrybutora zgodnie z Kartą Klienta (numer Klienta oraz email) oraz, czy rejestracji dokonał Dystrybutor, który otrzymał od CREATON link do formularza Rejestracji. Po pozytywnym zweryfikowaniu danych Dystrybutora CREATON wysyła na email Dystrybutora hasło aktywacyjne do zalogowania się do Portalu. Przy pierwszym procesie logowania Użytkownik powinien dokonać zmiany hasła w Edycji profilu, jakie będzie stosował do logowania się do Portalu.
 6. Czas weryfikacji przez CREATON, o jakiej mowa w ust. 5 jest uzależniony od ilości zgłoszeń rejestracyjnych, i może potrwać do 30 dni roboczych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła do Portalu. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło, a jeśli to niemożliwe zawiadomić CREATON o potrzebie zmiany hasła dla Użytkownika.
 8. CREATON w każdym momencie ma prawo zablokować dostęp do Portalu danemu Użytkownikowi, zwłaszcza gdy stwierdzi zaistnienie okoliczności, o jakich mowa w § 6 ust. 7, jak również gdy współpraca handlowa z Użytkownikiem dobiegnie końca.

IV. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania materiałów, danych, grafik i znaków towarowych, wyłącznie we własnych celach – bez prawa przekazywania ich innym podmiotom – oraz zgodnie z zasadami Regulaminu, a także wytycznymi, które CREATON będzie zamieszczał w ramach Portalu w stosunku do poszczególnych materiałów.
 2. Przekazanie przez Użytkownika dostępu do Portalu osobom nieuprawnionym, w tym innym Dystrybutorom, którym taki dostęp nie został przez CREATON udzielony, jest surowo zabronione.
 3. Za wszelkie naruszenia zobowiązań, o jakich mowa w ust. 1 i 2 tak przez Użytkownika, jak i osoby, którym przekazał on prawo dostępu do Portalu lub poszczególnych materiałów, odpowiada Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest w razie wyrządzenia swoim działaniem lub zaniechaniem szkody CREATON zobowiązany jest do zrekompensowania jej w pełnej wysokości powstałej szkody, tak materialnej, jak i niematerialnej.

V. Prawa autorskie oraz znaki towarowe

 1. W ramach Portalu udostępniane są materiały chronione prawem autorskim, w tym: dokumenty, znaki towarowe, loga, hasła, zdjęcia, wizualizacje i inne utwory, do których ma zastosowanie ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne (dalej zwane: Materiałami). Utworami są w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki oraz materiały audio i video, a przyjęty na Stronie lub w ramach funkcjonalności Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści, które stanowią również samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.
 2. W ramach rozwijania współpracy handlowej z Użytkownikami mając na celu promowanie i budowanie silnej pozycji rynkowej oraz rozpoznawalności marek produktów nabywanych od CREATON, CREATON udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji na wykorzystywanie Materiałów, w tym znaków towarowych, na zasadach niniejszego Regulaminu.
 3. Licencja udzielona jest wyłącznie Użytkownikowi bez możliwości jej cedowania i udzielania sublicencji innym podmiotom przez Użytkownika.
 4. Wszelkie Materiały umieszczone w Portalu, które nie służą celom marketingowym, mają charakter poufny pomiędzy CREATON a Użytkownikiem.
 5. Zabrania się dokonywania przez Użytkownika modyfikacji Materiałów, czy wprowadzania do nich zmian.
 6. Wszelkie Materiały nie mogą być kopiowane, powielane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez pisemnej zgody CREATON, z zastrzeżeniem praw Użytkownika do dozwolonego ich użycia, o jakim mowa w ust. 8 poniżej.
 7. Użytkownik w związku z zawartą umową jest uprawniony do wykorzystywania udostępnionych mu w ramach Portalu Materiałów wyłącznie na własny użytek i pod warunkiem, użycia poszczególnych Materiałów zgodnie z zasadami korzystania wskazanymi w Regulaminie i Portalu.
 8. Użytkownik może wykorzystywać znaki towarowe poszczególnych marek towarów zakupywanych w CREATON wyłącznie do celów:
  • oznakowania wystawek towarowych,
  • oznakowania swoich punktów sprzedażowych, w których następuje sprzedaż produktów CREATON, jako dystrybutora tych towarów,
  • umieszczenie logotypów na materiałach handlowych Użytkownika, w tym m.in. na stronie internetowej, banerach i bilbordach reklamowych oraz plakatach Użytkownika, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania, iż Użytkownik jest dystrybutorem tych produktów.
 9. Znaki towarowe muszą być używane w sposób uniemożliwiający ich zniekształcenie. Zabrania się dodawania lub usuwania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych. Użytkownik zobowiązuje się zachować kolorystykę i zasady eksponowania oraz korzystania ze znaków towarowych zgodnie z udostępnionym w ramach Portalu Brand bookiem i zasadami używania.
 10. Poza wypadkami wskazanymi w ustępach 3 i 4 powyżej, wszelkie inne zastosowania udostępnionych Użytkownikowi Materiałów możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody CREATON, o wyrażenie której Użytkownicy muszą się zwrócić drogą elektroniczną na adres email: marketing@creaton.pl. Znaki towarowe nie mogą być wykorzystywane dla żadnego innego zakresu działalności Użytkownika, niż sprzedaż towarów marek nabywanych w CREATON.
 11. Korzystanie ze znaków towarowych CREATON przez Użytkowników powinno wskazywać na wykorzystywanie znaków przez partnerów handlowych CREATON, występującego jako producenta i właściciela znaków towarowych. Korzystanie ze znaków towarowych przez Użytkownika nie może wprowadzać odbiorców w błąd co do podmiotu będącego właścicielem znaków towarowych. Użytkownik jest zobowiązany przy korzystaniu przez niego ze znaków towarowych do stosowania oznaczeń o treści: „jesteśmy dystrybutorem Firmy CREATON” , „partner handlowy Firmy CREATON” i podobne. Użytkownik używając znaków towarowych musi wyraźnie podkreślić, iż używa go jako partner CREATON, a nie właściciel marek jakich dotyczą znaki towarowe.
 12. Użytkownik zobowiązuje się dbać, aby wykorzystanie znaków towarowych CREATON nie było sprzeczne z Regulaminem i wytycznymi CREATON.
 13. CREATON ma prawo kontroli w zakresie wykorzystywania przez Użytkownika znaków towarowych, a w razie stwierdzonych naruszeń może  pozbawić Użytkownika prawa korzystania ze znaków towarowych CREATON lub to prawo zawiesić.
 14. Korzystanie ze znaków towarowych CREATON przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem i innymi wytycznymi, będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.
 15. Użytkownik traci prawo wykorzystywania znaków towarowych CREATON i innych Materiałów w razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy o współpracy handlowej bez konieczności wypowiadania niniejszej umowy na dostęp do Portalu. Z chwilą zakończenia współpracy handlowej z CREATON Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze wszystkich Materiałów, w tym zwłaszcza znaków towarowych oraz Portalu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Strona i Portal jest przeznaczona dla Użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona oraz funkcjonuje na podstawie polskiego prawa.
 2. CREATON dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony, jednakże nie może zagwarantować, że Strona będzie działać bez awarii i przerw. CREATON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czasowy lub trwały brak dostępności przez Użytkowników do Strony lub Portalu, np. w przypadku przeprowadzania aktualizacji lub konserwacji Strony.
 3. CREATON, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników.
 4. Ewentualne zastrzeżenia, informacje lub zapytania dotyczące Portalu Użytkownicy mogą zgłaszać CREATON za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@creaton.pl.
 5. CREATON zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili ogłoszenia tj. zamieszczenia na stronie internetowej https://logowanie.creaton.pl w Portalu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez CREATON. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian wprowadzonych do Regulaminu powinien on poinformować o tym CREATON poprzez wysyłanie informacji email na adres: marketing@creaton.pl.
 6. CREATON ma prawo do zaprzestania prowadzenia funkcjonalności Portalu, jak i Strony w każdym czasie, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o takim działaniu.
 7. CREATON ma również prawo odebrać prawo dostępu do Portalu poszczególnym Użytkownikom, bez uprzedniego informowania, jeżeli stwierdzi, że dany Użytkownik narusza zasady korzystania z Portalu lub nie spełnia kryteriów posiadania prawa do dostępu do Portalu.
 8. Aktualna wersja Regulaminu jest zamieszczona w Portalu pod adresem https://logowanie.creaton.pl/regulamin/ oraz na stronie Rejestracji do Portalu.