Właścicielem strony internetowej https://logowanie.creaton.pl (dalej: Strona) i jej Administratorem jest CREATON Polska sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, adres: 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000114321, z kapitałem zakładowym w wysokości 109 500 000 PLN, NIP 852-20-97-221 (dalej: Administrator)

Nasza Spółka przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych Użytkowników Strony odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)

Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze Strony.

I. Środki bezpieczeństwa

1. Administrator Strony korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

2. Komunikacja między komputerami Użytkowników a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer ), a bazy danych zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

II. Dane osobowe

1. Nasza Strona nie służy zbieraniu danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu email), za wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik Strony sam wyrazi na to zgodę, np. skontaktuje się z CREATON poprzez email. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stosowne przepisy pozwalają na zbieranie danych osobowych.

2. Administrator Strony, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych Użytkowników Strony.

3. Użytkownikom Strony przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania, i w tym celu powinni zwrócić się do Administratora w drodze elektronicznej na adres ..pl lub listownie na adres siedziby Administratora.

III. Cel i sposób wykorzystywania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Strony są wykorzystywane przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikami, udzielania odpowiedzi na ich zapytania oraz udostępnienia im informacji o oferowanych za pośrednictwem Strony dokumentach i plikach udostępnianych przez Administratora.

2. Nie sprzedajemy ani w inny sposób nie udostępniamy osobom trzecim danych osobowych Użytkowników bez ich zgody.

3. Zbieranie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkowników odbywa się wyłącznie w celu określonym przez Użytkowników, chyba że ujawnienie tych danych jest konieczne:

• dla osiągnięcia celu bezpośrednio związanego z celem, w którym dane zostały pierwotnie udostępnione;

• ze względów prawnych bądź gdy wymagają tego uprawnione organa państwowe lub sądownicze;

• do postawienia aktu oskarżenia bądź przeprowadzenia obrony w procesie sądowym;

• by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym działaniom.

IV. Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Odwiedzanie naszej Strony przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron). Tego typu dane wykorzystujemy i dzielimy się nimi z naszymi partnerami, aby śledzić atrakcyjność naszej Strony i dzięki nim ulepszać jej działanie oraz zawartość.

V. Dane teleinformatyczne i dane o Użytkowniku

Informujemy również, że w wyniku korzystania przez Użytkownika z usług telekomunikacyjnych podczas wizyt na Stronie, automatycznie wytwarzane są dane telekomunikacyjne (np. adres IP) i dane dotyczące Użytkownika (np. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu każdej sesji, o usługach telekomunikacyjnych wykorzystanych do uzyskania dostępu), które mogą w niektórych przypadkach być powiązane z danymi osobowymi. Dane te będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane tylko o tyle, o ile jest to konieczne, i zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Korzystanie z odnośników/ linków/ przekierowań do innych stron internetowych

Na Stronie mogą pojawiać się odnośniki/ linki/ przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza kontrolą Administratora Strony, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności.

VII. Prawa Autorskie

1. Na Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.)

2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie oraz samej Strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy Strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i Administratora będącego właścicielem tych praw.

3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, inne materiały) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora na takie działania.

4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

6. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Administratora Strony. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie https://logowanie.creaton.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty wejścia w życie zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora Strony, nie krótszym jednak niż 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

7. Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@creaton.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.