Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze Strony.

Właścicielem strony internetowej https://logowanie.creaton.pl (dalej: Strona) i jej Administratorem jest CREATON Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, adres: 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000114321, z kapitałem zakładowym w wysokości 135 900 000,00 PLN, NIP 852-20-97-221, Numer rejestru BDO 000003656 (dalej: Administrator lub Administrator Danych).

Niniejszy dokument ma na celu również wyjaśnienie dlaczego jako Administrator Danych zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej, w jaki sposób dane osobowe, które Użytkownik udostępnia Administratorowi są przetwarzane, z jakich danych osobowych korzystamy podczas wizyty Użytkownika na Stronie.

Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację stosowania zasad wynikających z Polityki Prywatności.

Nasza Spółka przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych, tak samo jak i danych osobowych, które pozyskaliśmy i przetwarzamy w inny sposób niż za pośrednictwem Strony.
Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i innym obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

I. Środki bezpieczeństwa i poufność

1. Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne zgodnie ze standardowymi praktykami branżowymi w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
2. Administrator korzysta z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed zniszczeniem, zgubieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
3. Komunikacja między komputerami Użytkowników a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Należy jednak wziąć pod uwagę, że bezpieczeństwo wymaga wysiłku ze strony wszystkich zaangażowanych podmiotów. Administrator zachęca zatem Użytkownika do udziału w tych działaniach poprzez podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przez Użytkownika, w tym korzystania z silnych haseł i zachowywania poufności wszystkich nazw Użytkowników i haseł (w stosownych przypadkach).

II. Informacja dotycząca danych osobowych

1. Administrator i dane kontaktowe.
Administratorem przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych jest CREATON Polska sp. z o. o., z siedzibą w Olkuszu (32-300), przy ulicy Wspólnej 6.
We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami na e-mail: daneosobowe@creaton.pl.

2. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
Każdej osobie, której dane posiadamy, przysługują poniższe uprawnienia:
• prawo do dostępu do treści jej danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• prawo żądania usunięcia danych, jeżeli jest to prawnie uzasadnione;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli jest to prawnie uzasadnione;
• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, jeżeli jest to prawnie uzasadnione;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Użytkownik uważa, że jego dane przetwarzamy z naruszeniem prawa;
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator może żądać od osoby chcącej skorzystać z przysługujących jej uprawnień dokumentów potwierdzających jej tożsamość celem weryfikacji czy jest osobą uprawnioną.

W celu skorzystania z uprawnień należy się skontaktować na adres e-mail: daneosobowe@creaton.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie i w jakim celu.
Poniżej wskazujemy najbardziej powszechne cele i podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych:

1) za pośrednictwem Strony:
• dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email) są zbierane wyłącznie w przypadkach jeżeli sam te dane nam podasz jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie (np. wypełniając formularz kontaktowy lub formularz gwarancyjny). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu na jaki nam wyraziłeś zgodę. Informacje oznaczone symbolem „*” muszą być przekazane w celu umożliwienia Administratorowi realizacji celów do jakich dane zostały przekazane. Dane osobowe są zebrane bezpośrednio od Użytkownika i obejmują: imię i nazwisko, adres domowy lub służbowy, prywatny lub służbowy adres e-mail, prywatny lub służbowy numer telefonu komórkowego lub inny numer telefonu, wiadomość, lub inne dane osobowe lub informacje kontaktowe przekazywane jakie Użytkownik, chce nam przekazać;
• poprzez pliki cookie, dla celu usprawnienia korzystania ze Strony i analizy jej użytkowania – o czym więcej informacji dostępne jest poniżej w pkt IV. Polityce cookie.

2) za pośrednictwem mediów społecznościowych tj. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube:
• dane osobowe są zbierane wyłącznie w przypadkach jeżeli sam te dane nam podasz jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie do celu jakiego dotyczy aktywność np. konkursu, promocji. Zbierane mogą być: imię i nazwisko, datę urodzenia lub wiek, obywatelstwo, adres domowy lub służbowy, prywatny lub służbowy adres e-mail, prywatny lub służbowy numer telefonu komórkowego lub inny numer telefonu, aktywność, stanowisko, tytuł, wiadomość, lub inne dane osobowe lub informacje kontaktowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika. Administrator może również poprosić Użytkownika o komentarze, sugestie lub inne informacje związane z portalem społecznościowym, produktami, markami lub firmą Administratora. Administrator może wymagać podania innych określonych rodzajów informacji w związku z konkursami, promocjami lub innymi działaniami marketingowymi, w tym przesyłania treści tekstowych, wideo lub audio.

3) w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy też dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:
• w stosunku do podmiotów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
• wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. obowiązków podatkowych i rachunkowych).

4) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy również dane osobowe w celu:
• marketingu produktów lub usług własnych,
• organizowania konkursów oraz innych akcji promocyjno-marketingowych,
• realizacji szkoleń w ramach Akademii Szkoleniowej,
• dochodzenia lub obrony przez roszczeniami;
• prowadzenia analizy jakości świadczonych przez nas usług.

Informujemy, że prowadzony przez nas marketing bezpośredni może być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet).
Wysyłanie Użytkownikowi e-maili lub innych informacji marketingowych dotyczących wybranych marek, podmiotów powiązanych i/lub partnerów Administratora, z którymi Administrator prowadzi wspólne promocje lub programy, a którymi Użytkownik może się zainteresować poprzez korespondencję elektroniczną / wiadomości tekstowe, jest prowadzone pod warunkiem, że Użytkownik udostępnił Administratorowi wyraźną uprzednią zgodę na takie działanie, jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator nie może wykorzystywać danych osobowych Użytkownika do nowych celów, które nie zostały przewidziane w niniejszej Polityce, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązują odpowiednie ustawowe zezwolenia w tym zakresie. W każdym przypadku przed użyciem danych osobowych do innych celów, Administrator zobowiązany jest poinformować Użytkownika o takiej zmianie w niniejszej Polityce lub w inny sposób. W przypadku działań opartych na zgodzie Użytkownika, Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych Użytkownika dla nowych celów bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika.

4. Marketing bezpośredni.
Administrator nie będzie wykorzystywać danych osobowych Użytkownika do celów marketingu bezpośredniego bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.
W dowolnym momencie Użytkownik może zdecydować, że nie otrzymywać danej kategorii informacji handlowych lub promocyjnych od Administratora. Użytkownik może bezpłatnie i bez konieczności podawania uzasadnienia zrezygnować z wybranych przez siebie bezpośrednich kampanii marketingowych i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu jego danych osobowych dla do takich celów, wysyłając do Administratora wiadomość elektroniczną na adres daneosobowe@creaton.pl i podając informację o „rezygnacji” w temacie wiadomości elektronicznej Użytkownika. Użytkownik może skorzystać też z procedury rezygnacji zawartej w wiadomościach promocyjnych otrzymanych od Administratora poprzez kliknięcie na odpowiedni link zawarty w wiadomości.
Należy pamiętać, że rezygnacja z otrzymywania od Administratora promocyjnych wiadomości nie uniemożliwi Użytkownikowi otrzymywania informacji związanych z dowolną umową, jaką Użytkownik zawarł z Administratorem.

5. Kategorie odbiorców danych tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora oraz przekazywanie danych do krajów trzecich.
Administrator nie udostępni danych osobowych Użytkownika stronom trzecim i nie ujawni publicznie danych osobowych, o ile takie przekazywanie nie opiera się na konkretnej zgodzie Użytkownika, niezbędnej do realizacji umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, lub gdy takie przekazywanie danych osobowych jest w inny sposób dozwolone lub obowiązkowe na mocy prawa lub na mocy zarządzenia organu administracyjnego lub sądowego.

W związku z prowadzoną przez nas formą działalności gospodarczej powierzone nam dane, w zależności od celu powierzenia, mogą być przez nas przekazane następującym grupom współpracujących z nami podmiotów:
• partnerzy handlowi, którymi są dystrybutorzy naszych produktów;
• firmy dekarskie lub inni wykonawcy, którzy realizują na nasze zlecenie prace w ramach rozpatrywanych reklamacji;
• operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy spedycyjne i transportowe;
• podmioty świadczące nam usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania);
• firmy marketingowe wykonujące nam materiały reklamowe i dostarczające je naszym klientom lub osobom zainteresowanym otrzymaniem próbek naszych produktów,
• firmy marketingowe wspierające nas w propagowaniu naszych produktów;
• przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, biura informacji gospodarczej,
• firmy zajmujące się badaniami opinii klientów,
• firmy archiwizujące nam dokumenty.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W sytuacji, gdyby po stronie Administratora wystąpiła konieczność przekazania danych osobowych do podmiotów przetwarzających lub stron trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w krajach, które nie są uznawane przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, Administrator zapewni wdrożenie odpowiednich środków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i europejskiego w zakresie ochrony danych. Użytkownik może uzyskać kopię odpowiednich zabezpieczeń lub informacje dotyczące tego, gdzie zostały takie kopie udostępnione, przesyłając nam wiadomość elektroniczną na adres: daneosobowe@creaton.pl

6. Okres przechowywania danych osobowych.
Spełniając obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych będziemy starać się wskazać Ci przez jaki okres zamierzamy przechowywać powierzone nam przez Ciebie dane. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej lub zgodnie z wymogami prawa, z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
– posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji);
– dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
– spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osób, które wypełniły formularz gwarancyjny lub zgłosiły reklamację, przez okres trwania okresu gwarancyjnego, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
– dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
– spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych);
3) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
4) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

7. Szczególne dane osobowe.
Administrator nie będzie zbierać ani przetwarzać szczególnej kategorii danych osobowych dotyczących Użytkownika. Szczególne kategorie danych osobowych obejmują dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub inne przekonania o podobnym charakterze, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne umożliwiające jednoznaczną identyfikację osoby fizycznej, informacje na temat zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej.

III. Polityka cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane w komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu przez strony internetowe odwiedzane przez Użytkownika. Są one szeroko stosowane w celu zwiększenia wydajności działania lub pracy stron internetowych jak również przekazywania informacji właścicielom strony internatowej.

1. Ogólne informacje o wykorzystywanych plikach cookie
Nasza Strona korzysta z plików cookie do przechowywania preferencji językowych Użytkownika, do analizowania wykorzystania Strony przez Użytkownika w ramach Google Analytics, do aktywacji funkcji interakcji społecznościowych z obsługiwanymi zewnętrznymi witrynami społecznościowymi. Gdy Użytkownik odwiedza naszą Stronę po raz pierwszy, strona wejściowa wyświetli informacje na temat prywatności i odpowiednie sformułowania dotyczące zgody na wykorzystanie plików cookie za pośrednictwem „baneru na temat plików cookie”. W przypadku dalszego aktywnego korzystania przez Użytkownika ze Strony i braku aktywnego sprzeciwu ze strony Użytkownika na wykorzystywanie plików cookie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie, a taka zgoda będzie przechowywana w przeglądarce Użytkownika, aby informacje te nie musiały być powtarzane na każdej zakładce naszej Strony. W przypadku braku zgody w przeglądarce Użytkownika (np. jeśli Użytkownik usunął pliki cookie Użytkownika) „baner na temat plików cookie” z informacjami o ochronie danych pojawi się ponownie przy następnym odwiedzeniu Strony przez Użytkownika. Administrator może zainstalować i korzystać z pewnych technicznie wymaganych plików cookie, które nie wymagają uprzedniej zgody Użytkownika. Administrator może również wykorzystywać sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji Użytkownika i które również nie wymagają wcześniejszej zgody Użytkownika. Pozostałe pliki cookie (takie jak pliki cookie poprawiające nawigację poprzez rejestrowanie określonych danych – dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać takich danych w każdym połączeniu – i dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika) mogą być instalowane i wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika. Poniżej zamieszczamy wszystkie istotne informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez Stronę:

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej – pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego Użytkownika;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony;
c) mierzenia ruchu Użytkownika na Stronie za pomocą kodu Google Analytics.

W ramach Strony stosujemy podstawowe rodzaje plików cookie:
a) Cookie marketingowe – pliki wykorzystywane są przez agencje reklamowe do zamieszczania dostosowanych do zainteresowań Użytkownika reklam;
b) Cookie funkcjonalne – pliki te pozwalają nam analizować sposób, w jaki użytkowana jest Strona w celu poprawy jej wydajności i funkcjonalności;
c) Cookie wymagane – pliki niezbędne do zapewnienia podstawowych funkcji Strony
d) Cookie dot. funkcji społecznościowych – pliki te pozwalają łączyć się z serwisami społecznościowymi i udostępniać w nich treści z naszej Strony.

W ramach Strony korzystamy z mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i są archiwizowane.

Strona wykorzystuje także plugin do serwisu społecznościowego Facebook i Instagram, YouTube i LinkedIn. Plugin poszczególnych serwisów jest oznaczony ich logo. Po kliknięciu na plugin danego serwisu następuje bezpośrednie połączenie z naszym profilem na serwerze tego serwisu. W zależności od stosowanych przez dany Serwis rozwiązań może on wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie Stronę będąc zalogowanymi na swoim profilu danego serwisu zarejestruje on informację o wizycie, a nawet jeżeli nie jesteście zalogowani może mieć możliwość pozyskiwać informacje o waszym adresie IP. W celu dowiedzenia się o stosowanych rozwiązaniach konkretnego serwisu prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności Google, Facebook i Instagram, YouTube i LinkedIn.

2. Dodatkowe informacje na temat konkretnych plików cookie
Google Analytics: Strona korzysta z Google Analytics, które jest narzędziem analizy danych internetowych firmy Google Inc. (Google). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie w celu umożliwienia Administratorowi Danych przeanalizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony.
Z uwagi na to, że Administrator Danych aktywował anonimizację przekazywanych adresów IP , Google przed takim przekazaniem skraca / anonimizuje ostatni oktet adresu IP w państwach członkowskich EOG. Pełny adres IP jest wysyłany i skracany przez serwery Google w USA wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Użytkownika ze Strony, tworzenia dla Administratora danych raportów na temat aktywności na Stronie oraz świadczenia dla Administratora Danych innych usług związanych z aktywnością na Stronie i korzystaniem z Internetu. Google zobowiązany jest nie kojarzyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Więcej informacji dotyczących warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Należy pamiętać, że w ramach Strony kod Google Analytics jest uzupełniany przez „anonimizowany adres IP”, aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

3. Jak zapobiegać zapisywaniu plików cookie
Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując wykorzystywaną przez siebie przeglądarkę. Większość przeglądarek internetowych umożliwia kontrolę większości plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat zapobiegania zapisywaniu plików cookie można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org.
W przypadku braku akceptacji cookie niektóre właściwości Strony mogą nie działać poprawnie, a niektóre funkcje Strony mogą nie być dostępne dla Użytkownika.

4. Jak usuwać/dezaktywować pliki cookie
W celu usunięcia/dezaktywacji wszystkich plików cookie zapisanych na komputerze Użytkownika, większość przeglądarek internetowych pozwala Użytkownikowi całkowicie wyłączyć korzystanie z plików cookie lub usunąć pliki cookie zapisane przez określone domeny/witryny internetowe. Więcej informacji na ten temat dostępne jest na stronie pomocy przeglądarki Użytkownika:
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7
• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
• Safari na IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies
Użytkownik może w szczególności uniemożliwić Google zbieranie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) w przypadku każdej odwiedzanej przez Użytkownika witryny internetowej przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

5. Udostępnienie w mediach społecznościowych
Ze względu na ochronę danych Administrator Danych celowo zdecydował się nie wykorzystywać bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych w jego Witrynie Internetowej. W zamian, Administrator Danych wykorzystuje alternatywne rozwiązanie techniczne, które pozwala Użytkownikowi zdecydować, czy i kiedy przekazać dane do operatorów sieci społecznościowych. Tak więc, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę Internetową, dane nigdy nie są automatycznie przesyłane do sieci społecznościowej. Wyłącznie, gdy Użytkownik sam aktywnie kliknie odpowiedni klawisz, przeglądarka internetowa, z której korzysta Użytkownik połączy się z serwerami sieci społecznościowej, tj. kliknięcie na dany element, a następnie kliknięcie na ikonę sieci społecznościowej oznacza zgodę Użytkownika na połączenie się przeglądarki Użytkownika z serwerami sieci społecznościowych i wysłanie danych o użytkowaniu do tego operatora sieci społecznościowej, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest subskrybentem takiej sieci społecznościowej.
Administrator Danych nie ma wpływu na charakter lub zakres danych, które mogą następnie gromadzić sieci społecznościowe. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe oraz praw Użytkownika w zakresie ochrony danych i odpowiednich ustawień konfiguracyjnych można znaleźć w odpowiednich wytycznych dotyczących prywatności w sieciach społecznościowych.

IV. Korzystanie ze Strony przez dzieci

Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia, ani nie jest do nich skierowana. Administrator świadomie nie zbiera żadnych informacji od takich osób. Jeśli zdaniem Użytkownika, dziecko Użytkownika udostępniło Administratorowi dane osobowe, prosimy o kontakt z Administratorem na adresem e-mail: daneosobowe@creaton.pl

V. Linki do zewnętrznych stron internetowych/przekierowania/odnośniki

W niektórych obszarach Strony Administrator może udostępniać lvvscinki/przekierowania/odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które nie podlegają postanowieniom niniejszej Polityki Prywatności. Linki te są udostępniane dla wygody Użytkownika, należy jednak pamiętać, że Administrator nie sprawuje kontroli nad podmiotami trzecimi i ich stronami internetowymi. Zewnętrzne strony internetowe będą podlegały odrębnym zasadom ochrony danych osobowych zbieranych od Użytkownika, gdy Użytkownik będzie z nich korzystał. W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie linków i przekierowań Administrator zachęca Użytkownika do uważnego przeczytania informacji o ochronie danych znajdujących się na danej stronie internetowej przed korzystaniem z niej i przekazaniem jakichkolwiek informacji umożliwiających osobistą identyfikację.

VI. Prawa Autorskie

1. Na Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie oraz samej Strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy Strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i Administratora będącego właścicielem tych praw.
3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, inne materiały) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora na takie działania.
4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

VII. Zmiany w Polityce prywatności

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Administratora. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Polityce poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.creaton.pl. Wszelkie zmiany Polityki stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Użytkownik powinien okresowo zapoznawać się z najnowszą wersją Polityki ponieważ dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po opublikowaniu zmian oznaczać, że Użytkownik akceptuje te zmiany.

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości co do korzystania ze Strony lub informacji zamieszczonych w Polityce prywatności można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@creaton.pl, a ponadto w zakresie danych osobowych na e-mail: daneosobowe@creaton.pl.

Dziękujemy Państwu za odwiedzenie naszej Strony i zapoznanie się z zasadami jej funkcjonowania!